دفتر مرکزی

مشهد - بلوار احمد آباد

info@kimiagroupfadaei.com

051384487004- 05138440095

تلگرام و شماره تماس : 09360880722